Видео

Избран народ ли е българският?

08.08.2022 | Видео

Въпрос: Какво Ви дава основание да твърдите, че българският народ е избран?
Ваклуш Толев: Ами какво може да ми даде основание? Хайде да тръгнем изначало като история. Има ли в историята на народ, друг народ, който да е имал божество, което няма нито майка, нито баща, а ведно с това няма нито ангели, нито сатани? Няма такъв народ. Българският народ, българският – не говоря за славянската смес – е единственият, който има и може би не по-малко от 3000 г. живот, но някои вече изнасят някои документи, дори и за 7000 г. живот, години живот на историческото поле. Кой го съхраняваше в идеята му не да даде Учение за Правдата, защото в Акадските таблици на Шумерия ние даваме правилата за морал. Така че преди евреите, дори които взеха законите за Десеття Божи заповеди от Хамурапи пък, ако знаете тази работа. Тука има юристи знаят, че първата година “История на правото”, но това беше преди 9-ти. Така. Точно това гласеше. Сто и петдесет години преди Моисей законите на Хамурапи са тези, които “Не убивай”, “Не кради”, “Не лъжи” Значи, когато евреите дори, защото там има друг проблем, евреите дори не са имали морални таблици българинът е имал. Защо не му дадоха по-напред, да кажем, идеи за прокламиране на това, което казваме “богоизбран”? Защото в него присъства не раздвоението, затова ви казвам, че при неговата религия на Танг Ра няма сатана, няма и ангел. Значи няма защо да му създадат религия на евреите и той да оглави еврейската религия. А няма защо да му създадат и идеята за Любовта като идея за прощение, защото той е единствения народ в света, който няма нито писана нито приложена идея за роби. Защо ще създаваш идея тогава или Учението на Христос за Любовта “Обичай врага си”, когато няма в писмения му дневник нито в приложната му воля в историята робство. Той не прилага робство и не прилага. И в Конституцията ни в това, вчера както го казах, е съвсем ясно. Ето това е. Защо е съхранен? Да, за да даде Учение на Мъдростта. Защото в същия този народ имате едно много характерно нещо – оренда, оренда. Това, което никоя религия не си позволяваше. Нямат висша духовна сила, тя е някъде вън от нас. Тогава когато евреите ще говорят за осенение, тя е в Святия Дух, когато християнството говори, българинът има оренда в главата на хана и в опашката на коня.